info@mikepotter.nl
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Menu

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Makelaar/Taxateur:

Mike Potter, Makelaar en Taxateur Assurantieportefeuilles, gevestigd aan de Birkstraat nummer 136 A te 3768 HM Soest, beëdigd als makelaar in assurantieportefeuilles door de Arrondissements-rechtbank te Utrecht op 3 juli 1996 en beëdigd als makelaar in assurantiën door de Arrondissements-rechtbank te Utrecht 24 september 1980,

die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen, van het waarderen van assurantie- portefeuilles en assurantieondernemingen en het uitbrengen van deskundigenberichten daaromtrent, alsmede van het geven van adviezen omtrent de verbetering van het rendement van assurantieondernemingen.

Assurantieportefeuille:

Een portefeuille verzekeringen en/of hypotheek-, spaar- en leenproducten welke een onderneming in beheer heeft ten behoeve van aan die onderneming verbonden cliënten.

Assurantieonderneming:

Een onderneming, in welke rechtsvorm dan ook, die een assurantieportefeuille exploiteert, dan wel adviseert en/of bemiddelt op het terrein van verzekeringen en/of hypotheek-, spaar- en leenproducten.

Waarde:

De aan een assurantieportefeuille en/of assurantieonderneming door de Makelaar/Taxateur toegekende waarde.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van één of meer diensten door de Makelaar/Taxateur.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de (mogelijke) verlening van diensten door de Makelaar/Taxateur  met betrekking tot assurantieportefeuilles en/of assurantieondernemingen.

Artikel 2.

Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is aangevangen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.

Artikel 3.

Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van de assurantieportefeuille  en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4.

De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

Artikel 5.

Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht mits daarover vooraf met de Opdrachtgever overeenstemming is bereikt, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

Artikel 6.

In geval van meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers jegens de Makelaar/Taxateur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

Artikel 7.

De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel 4 genoemde honorarium aan te passen.

Artikel 8.

De Makelaar/Taxateur is gerechtigd, mits daarover vooraf met de Opdrachtgever overeenstemming is bereikt, hulppersonen in te schakelen en de kosten daarvan door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 9.

Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct verschuldigd, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.

Artikel 10.

De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen of te ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

Artikel 11.

De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar/Taxateur verschuldigd indien:

a.         een overeenkomst met betrekking tot assurantieportefeuilles of assurantieondernemingen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;

b.        een opdracht eindigt door tijdsverloop of het intrekken van de opdracht door de Opdrachtgever en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot assurantieportefeuilles of assurantieondernemingen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht, zulks met een maximale termijn van 12 maanden na de beëindiging van de opdracht;

c.         door de Makelaar/Taxateur het rapport van taxatie wordt afgegeven  dan wel de getaxeerde waarde op andere wijze aan de Opdrachtgever wordt kenbaar gemaakt;

d.        een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever op een zodanig moment dat redelijkerwijs had kunnen worden aangenomen dat de beoogde overeenkomst tot stand zou zijn gekomen indien de Opdrachtgever de opdracht niet had ingetrokken;

e.         de Opdrachtgever de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak heeft belemmerd of gebruik heeft gemaakt van diensten van anderen dan de Makelaar of overeenkomst(en) met betrekking tot assurantieportefeuilles of assurantieondernemingen waarover de Makelaar en de Opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten is aangegaan zonder betrokkenheid van de Makelaar.

De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is terstond het volledig     honorarium en de kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt of is gekomen.

Het door de Makelaar/Taxateur te rekenen honorarium en de kosten zijn door de Opdrachtgever direct verschuldigd:

- Na het ondertekenen van een (ver)koopovereenkomst;
- Na het afgeven van een analyse en (indicatieve) waardebepaling;
- Maandelijks ingeval van overige dienstverlening;
- Na het anderszins afronden van een opdracht.

In voorkomende gevallen kan door de Makelaar/Taxateur een voorschot in rekening worden gebracht;

Artikel 12.

Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13.

Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het recht van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtgever.

Opdracht tot taxatie door de Makelaar/Taxateur

Artikel 14.

Onder een ‘opdracht tot taxatie’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een opdracht tot het opnemen en waarderen van een assurantieportefeuille of een assurantieonderneming door de Makelaar/Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

Artikel 15.

Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een beschrijving van de getaxeerde assurantieportefeuille of assurantieonderneming zodat deze is te identificeren, de vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, een opgave van de informatie waar de waardevaststelling op is gebaseerd, de datum waarop deze is verricht, indien noodzakelijk het doel van de taxatie en een aanduiding van mogelijke bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

Artikel 16.

Een taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 17.

Overeenkomstig artikel 3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van de assurantieportefeuille of de assurantieonderneming en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar

Artikel 18.

Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze Algemene Voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot assurantieportefeuilles of assurantieondernemingen en tot al hetgeen daarmede verband houdt.

Artikel 19.

Een opdracht kan onder meer omvatten:
- het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot een
  assurantieportefeuille of een assurantieonderneming te komen;
- het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van assurantieportefeuilles of assurantie-
  ondernemingen;
- het voeren van onderhandelingen;
- het opstellen van overeenkomsten;
- de begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst;
- het adviseren omtrent ontwikkelingen in de organisatie van een assurantieonderneming.

Artikel 20.

De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede geen overeenkomst(en) met betrekking tot assurantieportefeuilles of assurantieondernemingen sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is terstond het volledig honorarium en de kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt of is gekomen.

Artikel 21.

Overeenkomstig artikel 3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden of eenzijdige intrekking door de Opdrachtgever. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn.

Artikel 22.

Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

Mike Potter
Barchman Wuytierslaan 81 - 38
3819 AB Amersfoort
0653-116033
info@mikepotter.nl

Samen met jou als ondernemer wil ik het
beste resultaat behalen bij één van de
belangrijkste beslissingen in je leven.